Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 01/GM-HĐND Tổ chức kỳ họp thứ muời - HĐND xã Tịnh Châu, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm tài liệu phục vụ kỳ họp) 01-07-2024
2 13/NQ-HĐND Về việc thống nhất danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn kết dư ngân sách xã 29-12-2023
3 12/NQ-HĐND Về việc thống nhất bổ sung dự án, công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023-2025, nguồn vốn kết dư ngân sách xã 29-12-2023
4 11/NQ-HĐND Về việc thống nhất danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 29-12-2023
5 10/NQ-HĐND Về việc phê duyệt dự toán và phân bổ ngân sách xã năm 2024 29-12-2023
6 09/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 29-12-2023
7 14/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND xã Tịnh Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 29-12-2023
8 08/NQ-HĐND Về việc sử dụng nguồn kinh phí kết dư năm 2022 để thực hiện trả nợ vốn đối ứng ngân sách xã và vốn huy động khác giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tịnh Châu 11-08-2023
9 07/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023-2025 11-08-2023
10 06/NQ-HĐND Về việc thống nhất danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 11-08-2023
11 05/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến điều chỉnh danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 11-08-2023
12 04/NQ-HĐND Về việc thống nhất bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trong năm 2023 trên địa bàn xã 11-07-2023
13 03/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2022 11-07-2023
14 02/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 11-07-2023
15 01/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã Tịnh Châu 11-07-2023
16 01/TB-HĐND Về việc thay đổi mẫu dấu mới của HĐND xã Tịnh Châu 31-01-2023
17 01/2022/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân xã về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã Tịnh Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 29-12-2022
18 07/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng Nhân dân xã Tịnh Châu 29-12-2022
19 08/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng Nhân dân xã Tịnh Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 29-12-2022
20 09/NQ-HĐND Về việc phê duyệt dự toán và phân bổ ngân sách xã năm 2023 29-12-2022
21 10/NQ-HĐND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã Tịnh Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 29-12-2022
22 11/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 29-12-2022
23 12/NQ-HĐND Về việc sử dụng nguồn kinh phí kết dư chi thường xuyên ngân sách xã năm 2021 để thực hiện trả nợ vốn đối ứng ngân sách xã công trình năm 2022-2025 xã Tịnh Châu 29-12-2022
24 13/NQ-HĐND Về việc thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình dự án trong năm 2023 trên địa bàn xã 29-12-2022
25 06/NQ-HĐND Về việc mức vốn đối ứng ngân sách xã và huy động khác thực hiện danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tịnh Châu 03-11-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2885

Tổng số lượt xem: 715168