Truy cập nội dung luôn

 

1. THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Đồng chí Trần Ngọc Lâm

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Đồng chí Huỳnh Thanh Tuấn

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Đồng chí Võ Quang Luận

 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG BCH QS XÃ

Đồng chí Võ Đình Chung

 

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Đồng chí Phan Văn Thọ

 

 

 

2. THÔNG TIN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC UBND XÃ

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ/chức danh

 

Địa chỉ thư điện tử công vụ

 

Số điện thoại

* Thành viên UBND xã

 

01

 

Trần Ngọc Lâm

 

Chủ tịch UBND xã

 

tnlam-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0983.069.565

 

02

 

Huỳnh Thanh Tuấn

 

Phó Chủ tịch UBND xã

 

httuan-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0824.559.398

 

03

 

Võ Quang Luận

 

Phó Chủ tịch UBND xã

 

vqluan-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0868.458.384

 

04

 

Phan Văn Thọ

 

Trưởng Công an xã

 

pvtho-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0974.751.776

 

05

 

Võ Đình Chung

 

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

 

vdchung-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0985.427.437

* Công chức

 

06

 

Trần Trung Cường

 

Tư pháp - Hộ tịch

 

ttcuong-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0935.904.547

 

07

 

Dương Thanh Vũ

 

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

 

dtvu-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0948.898.147

08

Nguyễn Văn Hưng

 

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

 

nvhungtc-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0988.049.250

 

09

 

Nguyễn Thị Thu Bông

 

Văn hóa - Xã hội

 

nttbong-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0849.520.599

 

10

 

Nguyễn Thị Đào

 

Tài chính - Kế toán

 

ntdao-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0987.038.399

 

11

 

Trần Anh Tùng

 

Tài chính - Kế toán

 

tatung-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0977.224.596

 

12

 

Phạm Thị Ngọc Vân

 

Văn phòng - Thống kê

 

ptnvan-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0903.504.137

 

13

 

Võ Hồng Vi

 

Văn phòng - Thống kê

 

vhvi-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0942.676.078

* Các chức danh không chuyên trách

 

14

 

Đào Thanh Thạch

 

Văn hóa, TDTT, CTXH, DS-BVTE

 

 

0982.711.115

 

15

 

Đặng Viết Thông

 

Đài truyền thanh, quản lý NVH

 

 

0905.773.865

 

16

 

Nguyễn Thanh Hùng

 

Giao thông, thủy lợi, khuyến nông, thú y 

 

 

0332.770.369

 

17

 

Nguyễn Thị Vân

 

Văn thư - Lưu trữ, thủ quỹ 

 

 

0975.024.717

 

18

 

Phùng Trần Quang

 

Trưởng thôn Phú Bình 

 

 

0979.156.024

 

19

 

Nguyễn Thành Trung

 

Trưởng thôn Kim Lộc

 

 

0987.047.482

 

20

 

Phùng Ngọc Huệ

 

Trưởng thôn Mỹ Lệ

 

 

0886.571.087