Truy cập nội dung luôn

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH CHÂU

 

(Công dân bấm chọn "Xem chi tiết tại đây")

 

 

- Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023

 

Xem chi tiết tại đây

 

- Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022

 

Xem chi tiết tại đây

 

- Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021

 

Xem chi tiết tại đây

 

- Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020

 

Xem chi tiết tại đây

 

- Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019

 

Xem chi tiết tại đây