Truy cập nội dung luôn

 

1. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Đồng chí Đỗ Thanh Đình

 

 

 

TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

Đồng chí Nguyễn Thị Anh

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 

TRƯỞNG BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

Đồng chí Đặng Tiến

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

2. CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

 

Ban pháp chế

 

Ban kinh tế - xã hội

TT

Họ và tên

Chức danh

 

TT

Họ và tên Chức danh

01

Nguyễn Thị Anh

Trưởng ban

 

01

Đặng Tiến

Trưởng ban

02

Phùng Thị Cẩm Mến

Phó Trưởng ban

 

02

Lý Duy Vũ

Phó Trưởng ban

03

Huỳnh Văn Hiếu

Ủy viên

 

03

Đặng Viết Thông

Ủy viên

04

Nguyễn Thị Thanh Thi

Ủy viên

 

04

Võ Thị Thu Nguyệt

Ủy viên

05

Nguyễn Tấn Quang

Ủy viên

 

05

Đặng Vui Quốc Hưng

Ủy viên

 

 

3. ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

 

Thôn Phú Bình

 

Thôn Kim Lộc

 

Thôn Mỹ Lệ

01

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

01

Đỗ Thanh Đình

 

01

Huỳnh Thanh Tuấn

02

Trần Ngọc Lâm

 

02

Đào Thanh Thạch

 

02

Huỳnh Văn Hiếu

03

Đặng Sinh

 

03

Nguyễn Thị Thanh Thi

 

03

Đặng Tiến

04

Võ Quang Luận

 

04

Bùi Huỳnh Phúc

 

04

Võ Đình Chung

05

Nguyễn Thị Anh

 

05

Đặng Thanh Trung

 

05

Đào Hảo

06

Phan Văn Thọ

 

 

 

 

06

Nguyễn Bảy Chín

07

Lý Duy Vũ

 

 

 

 

07

Đặng Vui Quốc Hưng

08

Phạm Thị Ngọc Vân

 

 

 

 

 

 

09

Phùng Thị Cẩm Mến

 

 

 

 

 

 

10

Nguyễn Tấn Quang

 

 

 

 

 

 

11

Võ Thị Thu Nguyệt

 

 

 

 

 

 

12

Đặng Viết Thông