Truy cập nội dung luôn

 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

XÃ TỊNH CHÂU

 

 

1. Giới thiệu chung 

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) tại UBND xã Tịnh Châu được thành lập theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của UBND xã Tịnh Châu, đã được kiện toàn tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 01/6/2023. Bộ phận Một cửa có chức năng và nhiệm vụ như sau:

 

- Về chức năng: Bộ phận Một cửa có chức năng giúp UBND xã tiếp nhận, hướng dẫn công dân, tổ chức đến liên hệ những công việc được quy định giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhận hồ sơ đủ thành phần, đúng số lượng theo quy định, phối hợp với các cơ quan, bộ phận có liên quan để xem xét, giải quyết và trả kết quả cho công dân, tổ chức.

 

- Về nhiệm vụ: Có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận, thụ lý giải quyết và giao trả kết quả giải quyết cho công dân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính đã được quy định thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các công chức và đơn vị có liên quan để giao trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định. Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Cập nhật tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm thực hiện chế độ báo cáo lãnh đạo UBND xã, UBND thành phố theo quy định.

 

- Thời gian hoạt động: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định)

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Trong đó, thời gian phục vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức như sau:

+ Buổi sáng: từ 07 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút

 

2. Thành viên Bộ phận Một cửa

 

TT

Họ và tên Chức vụ/chức danh Nhiệm vụ, quyền hạn Số điện thoại

 

* Trưởng Bộ phận

 

 

1

 

Trần Ngọc Lâm

 

Chủ tịch UBND xã

 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai thực hiện, quản lý toàn bộ hoạt động của Bộ phận Một cửa

 

0983.069.565

 

* Phó Trưởng Bộ phận

 

 

2

 

Võ Quang Luận

 

Phó Chủ tịch

UBND xã

 

Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch UBND xã trong việc theo dõi, quản lý hoạt động của Bộ phận Một cửa.

 

0868.458.384

 

* Các thành viên

 

 

3

 

Võ Hồng Vi

 

Văn phòng -

Thống kê

 

Phụ trách theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả cho công dân, tổ chức tại Bộ phận Một cửa.

Phụ trách tham mưu Chủ tịch UBND xã thực hiện công tác tổng hợp, dự thảo báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định, yêu cầu của cơ quan cấp trên.

 

0942.676.078

 

4

 

Trần Trung Cường

 

Tư pháp - Hộ tịch

 

Phụ trách tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND xã giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Hộ tịch, Chứng thực, Nuôi con nuôi, Hòa giải cơ sở.

 

0935.904.547

 

5

 

Dương Thanh Vũ

 

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

 

Phụ trách tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND xã giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Lâm nghiệp, Đất đai, Môi trường.

 

0948.898.147

 

6

 

Nguyễn Thị Thu Bông

 

Văn hóa - Xã hội

 

Phụ trách tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND xã giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, Văn hóa - thể thao, Bảo trợ xã hội, Người có công, Giảm nghèo, Trẻ em, Tín ngưỡng - tôn giáo, Việc làm.

 

0849.520.599