Truy cập nội dung luôn

 

1. LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY XÃ

 

 

BÍ THƯ

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Đồng chí Đặng Sinh

PHÓ BÍ THƯ

Đồng chí Trần Ngọc Lâm

 

 

2. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ/chức danh

 

Địa chỉ thư điện tử công vụ

 

Số điện thoại

 

01

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Bí thư Đảng ủy xã

 

nttthuy-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0905.305.567

 

02

 

Đặng Sinh

 

Phó Bí thư thường trực

 

dvsinh-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0935.745.220

 

03

 

Trần Ngọc Lâm

 

Phó Bí thư

 

tnlam-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

0983.069.565

 

04

 

Phùng Thị Cẩm Mến

 

Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy

 

 

0905.714.705

 

05

 

Nguyễn Thị Thanh Thi

 

Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận

 

 

0986.476.723