Truy cập nội dung luôn

        1. Thông báo tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (TB-130-2021)

        2. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (QD-1507-2021)

        3. Mấu phiếu đăng ký tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (Mẫu đính kèm)

        4. Tài liệu ôn thi giáo viên

               - Mầm non

               - Tiều học

               - THCS-THPT

               - 152 /TB-UBND - Thông báo Tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021.

               - TL-Mam-non.pdf

               - TL-Tieu-hoc.pdf

               - TL-THCS-THPT.pdf

        5. Điều chỉnh một số nội dung về tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (Thông báo đính kèm)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Thông báo về việc triệu tập và tổ chức thi vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm).

2. Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm).

3. Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm).

4. Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

5. Quyết định ban hành Nội quy xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

6. Kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

7. Mẫu đơn phúc khảo điểm thi  vòng 2, kỳ thi tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

8. Thông báo danh sách thí sinh nộp đơn phúc khảo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

9. Kết quả điểm phúc khảo vòng 2, kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập  trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

10. Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

11. Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

12. Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2021 (File đính kèm 01, File đính kèm 02)

13. Về việc nhận quyết định tuyển dụng giáo viên (File đính kèm)

14. Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định của kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)

15. Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với 01 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (File đính kèm)